Followers

Friday, January 28, 2011

DAIE

Pada umumnya, dalam menjalankan tugas dakwah tugas itu ditujukan kepada umat Islam seluruhnya tanpa ada yang terkecuali, tugas ini diturunkan setelah Allah s.w.t memberikan kehormatan kepada umat Islam dan rasulya untuk melaksanakan dakwah.  Terdapat banyak  ayat-ayat lain yang menerangkan tentang tugas dakwah.
Firman Allah s.w.t :

Maksudnya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.[1]

Ayat diatas membawa dua maksud, pertamanya menerangkan tentang kebaikan umat dan yang keduanya kebaikan umat itu kerana tugasnya menyeru dan mengajak membuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, dan tugas ini adalah tugas rasulullah dan para rasul. Tugas utama menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran ialah berdakwah, berusaha mengikis kemusyrikan dalam pelbagai bentuk. Al-Quran juga telah menetapkan berdakwah itu adalah sifat orang yang beriman, bahkan sebenarnya orang yang munafik selalu berusaha menghalangi agama Allah dan menyeru kepada selain dari jalan Allah.

Allah berfirman :

Maksudnya: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya[648]. mereka Telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.[2]

Menerusi ayat ini al-Qurthubi mengatakan bahawa Allah s.w.t telah menjadikan amar ma’ruf  nahi munkar adalah pembeza antara golongan orang yang beriman dan golongan orang yang munafik.  Dan orang-orang yang beriman selalu menyeru kepada kebaikan dan mencegah yang mungkar dan puncaknya ialah menyeru manusia ke jalan agama Allah.
Rentetan daripada ayat di atas, jelaslah kepada kita orang yang ditugaskan menyampaikan dakwah adalah setiap muslim samada lelaki mahupun perempuan dan setiap orang yang baligh dan berakal, ulama’ atau pun tidak, ini kerana telah diturunkan ayat kepada mereka  untuk  berdakwah. Hanya para alim ulama’ lebih ditekankan dalam menyampaikan perincian-perincian agama secara terperinci kerana luasnya pengetahuan mereka dalam hal ini.  Oleh itu, jelaslah di sini yang bertugas berdakwah adalah setiap muslim dan muslimah.


[1] Surah al-Imran : 110

[2] Surah at-Taubah : 67

-Abdul Kareem Zaidan. (1975). Usul Dakwah. Mansurah : Dar al-Wafa-

No comments: